Bosses de plàstic 2021

Benvolguts/des,  

Us recordem que, segons el Reial decret 293/2018, de 18 de maig, relatiu a la reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de productors: 

A partir de l’1 de gener de 2021, es prohibeix el lliurament de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres al consumidor en els punts de venda de béns o productes, excepte si són de plàstic compostable. Els comerciants també poden optar per altres formats d’envàs per substituir les bosses de plàstic. 

Totes les mesures incloses en aquest article afecten tant les bosses de plàstic que es lliurin en els punts de venda de béns o productes com les que es puguin subministrar en la venda en línia, així com les lliurades a domicili. S’exclouen els sobres de plàstic emprats per a les vendes a distància, si bé aquests s’han de considerar envasos si compleixen la definició d’envàs i els seus exemples que estableix la Llei 11/1997, de 24 d’abril. 

Definicions:  

Bosses de plàstic lleugeres: bosses de plàstic amb un gruix inferior a 50 micres;  

Bosses de plàstic molt lleugeres: bosses de plàstic amb un gruix inferior a 15 micres, que són necessàries per raons d’higiene, o que se subministren com a envàs primari per a aliments a granel, com fruita, llegum, carn, peix, entre d’altres, quan el seu ús contribueix a prevenir el malbaratament d’aquests aliments; 

Bosses de plàstic compostables: bosses de plàstic que compleixin els requisits de la norma europea vigent EN 13432:2000 «Envasos i embalatges. Requisits dels envasos i embalatges valoritzables mitjançant compostatge i biodegradació. Programa d’assaig i criteris d’avaluació per a l’acceptació final de l’envàs o embalatge» i les seves successives actualitzacions, així com les bosses de plàstic que compleixin els estàndards europeus o nacionals de biodegradació a través de compostatge domèstic. 

Rebeu una cordial salutació. 

Lídia Sebastian Secretària associacions

T. 934 964 507
www.pimec.org