invitación al webinar de la Semana de la Industria Europea

Estimado miembros del Consejo editor de e-medida, 

Con motivo de la conmemoración de la Semana europea de la industria, el próximo 25 de febrero celebraremos un webinar sobre Metrología para una industria digital, sostenible y limpia y es para nosotros un verdadero placer invitarte a conectarte a dicho evento y compartir con nosotros las charlas de destacados ponentes.

La transformación digital de la sociedad y de la industria en particular, exige una actuación multifocal en donde los parámetros medibles y datos fiables son piezas claves para una transformación eficaz. Es aquí donde la metrología juega un papel determinante y ha de acompañar a esta transformación digital, y para ello los institutos nacionales de metrología han de abordar una actualización que permita, por una parte simplificar y homogeneizar sus procesos para incrementar la eficiencia y transparencia, y por otra parte ofertar nuevos servicios digitales. Los servicios y sus resultados deben ser, entre otras cosas, a) digitales de manera predeterminada (lo que resulta en información legible por máquina); b) interoperable por defecto y c) resultados confiables y seguros.

A su vez la transformación de la industria y la sociedad ha de sustentarse en la utilización de energías limpias y renovables y aquí una vez más el aporte de la metrología es necesario. La metrología ha de apoyar y acompañar al diseño y desarrollo de sistemas energéticos, asequibles, eficientes y no contaminantes en ámbitos como: la metrología del hidrógeno o las estaciones de carga de vehículos eléctricos; combustibles alternativos (biogás) con el desarrollo de materiales de referencia para determinación de impurezas y estudio de propiedades físico-químicas; energía solar térmica: trazabilidad en las medidas de temperatura y flujo y energía eólica: trazabilidad en las medidas de par y en la caracterización de aerogeneradores mediante sistemas de seguimiento láser (láser trackers), sensores de par y simulaciones, etc.

En este webinar abordaremos la digitalización en un entorno de utilización de energías limpias y sostenibles con la colaboración de expertos de la  UE, la industria, la universidad y de institutos nacionales de metrología.

El programa del evento está disponible en:

https://www.cem.es/actualidad/webinar-sobre-metrolog%C3%ADa-para-una-industria-digital-sostenible-y-limpia

La inscripción al evento es gratuita. Disponible desde el programa en:

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/4999/azxa

Te agradeceríamos una amplia difusión de este evento en tu institución y contactos

Esperando poder contar con tu asistencia telemática en este evento de la Semana de la Industria Europea, recibe un cordial saludo.

El Comité organizador

Se prorrogan los ERTOS hasta el 31 de mayo

És la tercera pròrroga que acorda el Govern espanyol amb els interlocutors socials. Es manté la flexibilitat del model actual d’ERTO per COVID i se simplifica la tramitació. La salvaguarda l’ocupació es prorroga en els termes que regeixen en l’actualitat.

La pròrroga comprèn des de l’1 de febrer fins al 31 de maig, en condicions similars a les existents fins ara.

L’acord contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID 19.

Dins d’aquests ERTO, es reconeixen de nou exoneracions a empreses que siguin titulars dels mateixos i pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura per l’expedient i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, si bé s’utilitzen criteris objectius més generosos per determinar aquests sectors, el que dona lloc a la incorporació de nous CNAE, que impliquen que es protegeixi a empreses que donen feina a gairebé 50.000 persones treballadores més.

Els ERTO mantenen la flexibilitat en la seva aplicació.

Es preveu expressament la possibilitat que aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat sol·licitin a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que els de l’III Acord Social en Defensa de l’Ocupació.

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, Organitzatives i de Producció (ETOP) es podran seguir beneficiant tant de la simplificació de tràmits que preveu l’article 23 de Reial decret llei 8/2020 com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària, de tramitar una pròrroga presentant davant l’autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.

Les empreses que siguin titulars d’un ERTO per impediment o per limitacions, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l’autoritat laboral per passar d’un a un altre per accedir a les exoneracions derivades d’una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d’activitat des d’una limitació a aquesta, o viceversa.

N’hi haurà prou que remetin una comunicació en aquest sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO de què és titular, i a la representació de les persones treballadores, per accedir als beneficis. Tampoc caldrà que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació, en els termes en què ho recollia el Reial decret llei 30/2020, la qual cosa implica que les empreses, un cop complert el període de 6 mesos de salvaguarda derivat de les normes prèvies a aquesta disposició i el que respon als beneficis referits en l’esmentat reial decret llei (un altre període de 6 mesos), es comprometen, en contrapartida amb els beneficis per les exoneracions regulades en la nova norma, al manteniment de l’ocupació durant un altre nou període de 6 mesos de durada.

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, la prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

Continuaran aplicant-la exempció del període de carència, el comptador a zero, l’augment del 50% al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als que hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables a les persones treballadores fixes discontínues (incloent-hi la prestació extraordinària) i la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.

MÉS INFORMACIÓ

ACTIVIDADES DEL CECIP DICIEMBRE 2021 – Nº 3/2021

Apreciado socio,

Junto con nuestros socios internacionales de China, Japón y los EE.UU. preparamos la cuarta edición del Boletín de la Industria de Pesaje Global. El boletín mundial tiene como objetivo informar a los miembros sobre los acontecimientos en las diferentes regiones. Esta edición incluye artículos sobre los siguientes temas:

– Actualización del Catálogo de Instrumentos de Metrología de China

– Interpeso 2021

– Reunión de la CILM en 2020

– Brexit: Impacto del acuerdo comercial en la industria del pesaje

– Clases de medición en Japón

– Balanza especial para enseñar a los niños a pesar en Japón

Sólo está disponible como documento pdf y sólo en inglés. Puede encontrar el boletín completo aquí.

Bosses de plàstic 2021

Benvolguts/des,  

Us recordem que, segons el Reial decret 293/2018, de 18 de maig, relatiu a la reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de productors: 

A partir de l’1 de gener de 2021, es prohibeix el lliurament de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres al consumidor en els punts de venda de béns o productes, excepte si són de plàstic compostable. Els comerciants també poden optar per altres formats d’envàs per substituir les bosses de plàstic. 

Totes les mesures incloses en aquest article afecten tant les bosses de plàstic que es lliurin en els punts de venda de béns o productes com les que es puguin subministrar en la venda en línia, així com les lliurades a domicili. S’exclouen els sobres de plàstic emprats per a les vendes a distància, si bé aquests s’han de considerar envasos si compleixen la definició d’envàs i els seus exemples que estableix la Llei 11/1997, de 24 d’abril. 

Definicions:  

Bosses de plàstic lleugeres: bosses de plàstic amb un gruix inferior a 50 micres;  

Bosses de plàstic molt lleugeres: bosses de plàstic amb un gruix inferior a 15 micres, que són necessàries per raons d’higiene, o que se subministren com a envàs primari per a aliments a granel, com fruita, llegum, carn, peix, entre d’altres, quan el seu ús contribueix a prevenir el malbaratament d’aquests aliments; 

Bosses de plàstic compostables: bosses de plàstic que compleixin els requisits de la norma europea vigent EN 13432:2000 «Envasos i embalatges. Requisits dels envasos i embalatges valoritzables mitjançant compostatge i biodegradació. Programa d’assaig i criteris d’avaluació per a l’acceptació final de l’envàs o embalatge» i les seves successives actualitzacions, així com les bosses de plàstic que compleixin els estàndards europeus o nacionals de biodegradació a través de compostatge domèstic. 

Rebeu una cordial salutació. 

Lídia Sebastian Secretària associacions

T. 934 964 507
www.pimec.org